Artikelen Sjiera de Vries Artikelen anderen Publicaties Sjiera de Vries

Overzicht eerdere projecten

Om u een idee te geven van mijn ervaring beschrijf ik hieronder een aantal projecten die ik heb uitgevoerd.

Diversiteit in het HBO

De professionals die het HBO leidt komen te werken in een diverse samenleving, zij gaan samenwerken met mensen met verschillende achtergronden en/of voor een diversiteit aan klanten en cliënten. Hoe worden zij hierop voorbereid? Is er aandacht voor diversiteit in het onderwijsprogramma, biedt de leeromgeving de mogelijkheid om al te ervaren wat werken met diversiteit betekent? En in hoeverre maakt het HBO gebruik van de diversiteit in haar eigen personeelsbestand? Samen met een team onderzoekers brachten we in kaart hoe het op deze punten staat bij de Hogeschool Windesheim. Dit project heeft geleid tot vernieuwde aandacht voor het belang van diversiteit voor de hogeschool en concrete aanbevelingen voor het benutten van de mogelijkheden die diversiteit biedt.

Kennispartner diversiteit TechniekTalent.nu

Als kennispartner ondersteun ik TechniekTalent.nu bij het vormgeven van het diversiteitsbeleid en de activiteiten die daaruit voortkomen. Aan welke informatie hebben scholen, bedrijven en consulenten van TT behoefte als zij ´iets´ willen met diversiteit? Hoe kunnen we hen helpen om vast te stellen waarom aandacht voor diversiteit in hun situatie belangrijk is, welke activiteiten nodig zijn en hoe je die het beste vorm kunt geven? Welke informatie is waar al beschikbaar, hoe kunnen we die makkelijk toegankelijk maken, wat ontbreekt nog? We zoeken antwoorden op deze vragen en ontwikkelen producten om zowel TechniekTalent.nu als de scholen en bedrijven waarmee deze organisatie werkt een stap verder te helpen.

Samenwerken in multidisciplinaire en organisatie overschrijdende teams

Bij diversiteit denken we vaak aan verschillen op demografische kenmerken als leeftijd, afkomst en sekse. Maar ook andere verschillen kunnen veel invloed hebben op het samenwerkingsproces. Zo leveren verschillen in werkcultuur regelmatig problemen op bij fusies, en kunnen verschillen in kennis en ervaring het samenwerken van professionals verrijken maar ook leiden tot misverstanden en wrijving. Vanuit mijn positie als lector bij Windesheim werk ik, samen met mijn collega’s, aan een aantal projecten waarin we de kennis over het samenwerken in dergelijke divers samengestelde teams verdiepen en instrumenten ontwikkelen die helpen om de samenwerking te verbeteren.

Omgaan met multiculturele dilemma´s

In een diverse samenleving worden we regelmatig geconfronteerd met dilemma´s die hun oorsprong hebben in het botsen van verschillende normen en waarden. Denk aan de botsing van de vrijheid van meningsuiting met het non-discriminatiegebod. Ook politiemensen krijgen regelmatig te maken met multiculturele dilemma’s. Vanuit het lectoraat Multicultureel vakmanschap en diversiteit van de Politieacademie heb ik een aantal onderzoeken uitgevoerd naar de manier waarop zij met deze dilemma’s omgaan.

Doorstroom van allochtone politiemensen

In samenwerking met Politietop Divers en het Landelijk Expertisecentrum Diversiteit van de politie heb ik onderzocht welke factoren de doorstroom van allochtone politiemensen naar hogere functies bevorderen of juist belemmeren.

Adviserend lid SER ten behoeve van advies over diversiteit

Voorjaar 2009 was ik adviserend lid van de SER commissie die een advies heeft uitgebracht aan het kabinet over de wijze waarop diversiteit in het personeelsbestand kan bijdragen aan betere organisatieresultaten.

De meerwaarde van etnische diversiteit in het MKB

Div,landelijk netwerk diversiteitsmanagement, heeft mij en een aantal collega’s van TNO gevraagd onderzoek te doen naar de meerwaarde van etnische diversiteit in het MKB. Voor dit onderzoek hebben we een verschillende casestudies uitgevoerd. Deze casestudies laten zien dat ook voor veel kleine bedrijven etnische diversiteit een meerwaarde heeft.

Leren over leeftijdsbewust personeelsbeleid

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidieert projecten van organisaties die aan de slag willen met leeftijdsbewust personeelsbeleid. Om zo veel mogelijk te leren van de ervaring die in deze projecten wordt opgedaan worden de projecten begeleid en worden ervaringen verzameld. Dit proces is uitbesteed aan TNO en de Human Capital Group. Ik ben verantwoordelijk voor de uitvoering van dit proces en draag onder andere zorg voor het samenvatten van de leerervaringen en het beschikbaar stellen ervan op de website www.leeftijdophetwerk.nl. Dit project loopt vanaf 2004 en zal in 2010 worden afgerond. Aanvankelijk deed ik dit project vanuit TNO, sinds ik mijn eigen bedrijf startte word ik door TNO ingehuurd om dit project aan te sturen.

Diversiteitsprijs Nederlandse politie

Sinds 2006 reikt het Landelijk Expertisecentrum Diversiteit (LECD) van de politie jaarlijks een prijs uit aan het politiekorps dat het beste presteert op het gebied van diversiteit. Wie de prijs krijgt wordt bepaald door een jury die een audit uitvoert in vijf genomineerde korpsen. Ik heb als externe deskundige drie maal deel uitgemaakt van deze jury.

Diversiteitsvisie TNO

TNO wil op corporate niveau meer aandacht besteden aan diversiteit. Samen met TNO-collega’s Joyce van der Wolk en Laura Keijzer heb ik het proces tot visievorming begeleid en gezorgd voor een korte, krachtige verwoording van deze visie.

Onderzoeken acceptatie en uitstroom allochtonen

Tijdens mijn aanstelling bij de Universiteit Leiden heb ik, samen met een aantal studenten, onderzoek gedaan naar de acceptatie van allochtone politiemedewerkers door hun autochtone collega´s en de uitstroom van allochtonen uit de executieve politiedienst. Dit onderzoek vond plaats in opdracht van respectievelijk de Politie Academie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Leernetwerken diversiteit

Om diversiteitsmedewerkers te ondersteunen bij hun werk heb ik, samen met collega´s van TNO, een tweetal leernetwerken opgezet en begeleid. In deze leernetwerken kon men ervaring uitwisselen en samen nieuwe inzichten verwerven. TNO verzorgde de procesbegeleiding en presenteerde bij elke bijeenkomst de ´state of the art´ rond het betreffende thema: wat is bekend in de wetenschap, welke ervaringen zijn er al in de praktijk. Het eerste leernetwerk vond plaats in het kader van een kennisontwikkelingsproject van TNO, het tweede netwerk betrof een opdracht van de gemeente Dordrecht.

Boeken met ‘good practices’ voor HR-beleid

Organisaties die aan de slag willen met diversiteitsbeleid weten vaak niet goed hoe te beginnen. Om hen op ideeën te brengen heeft TNO boeken gepubliceerd waarin ´good practices´ op het gebied van omgangsvormen en diversiteitsbeleid worden beschreven. Speciaal voor HR-medewerkers is een boek gepubliceerd met voorbeelden van manieren om het HR beleid ´diversiteits-proof’ te maken. In het boek laten we zien dat beperkte aanpassingen in het HR-beleid al een groot effect kunnen hebben. Ik was als projectleider verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens en redactie van de teksten van de genoemde boeken. Meer hierover onder ‘artikelen’.

webdesign: PipNL